Pod bronzom se podrazumeva legura bakra i kalaja. Međutim, šire posmatrano, to ne mora biti dvojna legura niti kalaj mora biti legirajući element pa zbog toga pored kalajne postoji i aluminijumska, olovna ,manganska i druge bronze. Bronza je dvojna ili trojna legura s najmanje 60 % bakra, a bez cinka kao glavnog dodatnog elementa.

023456 138

U kalajnim bronzama najveći sadržaj kalaja ne ide preko 20%. Prisustvo kalaja u leguri utiče na povećanje njene čvrstoće i istovremeno opadanje plastičnosti. Ovo opadanje plastičnosti nije posebno veliko do sadržaja kalaja do 5%, ali je posle toga znatno brže. Zbog toga je kod bronzi za livenje sadržaj kalaja veći nego kod bronzi za obradu deformacijom. Čvrstoća raste sve do 15% kalaja, a zatim počinje da opada.

Legure bakra sa aluminijumom i drugim pratećim elementima (mangan, nikl, gvožđe i dr.) u praksi se nazivaju aluminijumske bronze i u svom sastavu imaju najviše do 11,5% aluminijuma. Povećanjem sadržaja aluminijuma u leguri sistema Cu-Al raste zatezna čvrstoća, a pri sadržaju oko 10,5 % postiže svoj maksimum. Međutim, sposobnost deformacije sa povećanjem sadržaja aluminijuma opada do 2% Al a zatim raste i postiže svoj maksimum pri 8% Al.

zupčanik i ležajevi

 

zupčanici

Kalajne i aluminijumske bronze su legure otporne na koroziju i morsku vodu, otporne na habanje. Koriste se za vrlo opterećene klizne ploče i letve, klizne ležajeve rotirajućih vretena, za vence pužnih kola i drugih ozubljenja, za armature pod pritiskom, za turbinska i pumpna kola, košuljice kotrljajućih ležajeva, za visoko opterećene sklopke, matrice vretena, zupčanike, kranske točkove i sl.

šuplji profil bronza